البرز بالک
ثبت شکایات
پرتال مشتریان البرز بالک
تماس با ما

Dexamethasone Base

 

Anti-inflammatory

CAS Number 50-02-2
Formula C22H29FO5
Molecular Weight 392.46 g/mol
Method of Analysis USP

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود