البرز بالک
ثبت شکایات
پرتال مشتریان البرز بالک
تماس با ما

Sitagliptin Phosphate Monohydrate

CAS Number 654671-77-9
Formula C16H20F6N5O6P
Molecular Weight 523.32g/mol
Method of Analysis USP

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود