البرز بالک
ثبت شکایات
پرتال مشتریان البرز بالک
تماس با ما

Carbamazepine

CAS Number 298-46-4
Formula C15H12N2O
Molecular Weight 236.27 g/mol
Method of Analysis USP

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود