البرز بالک
ثبت شکایات
پرتال مشتریان البرز بالک
تماس با ما

Losartan potassium

CAS Number 124750-99-8
Formula C22H22ClKN6O
Molecular Weight 461 g/mol
Method of Analysis USP

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود