البرز بالک
ثبت شکایات
پرتال مشتریان البرز بالک
تماس با ما

Metroprolol succinate

CAS Number 98418-47-4
Formula C34H56N2O10
Molecular Weight 652.826 g/mol
Method of Analysis USP

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود