البرز بالک
ثبت شکایات
پرتال مشتریان البرز بالک
تماس با ما

Metoprolol Tartrate

CAS Number 56392-17-7
Formula (C15H25NO3)2 · C4H6O6
Molecular Weight 684.81g/mol
Method of Analysis USP

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود