البرز بالک
ثبت شکایات
پرتال مشتریان البرز بالک
تماس با ما

Dexamethasone Sodium Phosphate

CAS Number 6700-34-1
Formula C18H25NO · HBr · H2O
Molecular Weight 370.32 g/mol
Method of Analysis USP & BP

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود