البرز بالک
ثبت شکایات
پرتال مشتریان البرز بالک
تماس با ما

گواهی نامه ها داخلی و بین المللی

با افتخار از 1380 همراه سلامتی شما بوده ایم
گواهی نامه
ISO 9001:2015
با افتخار از 1380 همراه سلامتی شما بوده ایم
گواهی نامه
GMP A
با افتخار از 1380 همراه سلامتی شما بوده ایم
گواهی نامه
ISO 14001:2015
با افتخار از 1380 همراه سلامتی شما بوده ایم
گواهی نامه
ISO 45001:2018
با افتخار از 1380 همراه سلامتی شما بوده ایم
گواهی نامه
ثبت اختراع بیزوپرولول فومارات
گواهی نامه
اصالت

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود