ثبت شکایات
پرتال مشتریان البرز بالک
تماس با ما

Cefixime

Treatment of uncomplicated urinary tract infections, otitis media, acute bronchitis, acute exacerbation of chronic bronchitis, uncomplicated gonorrhoea

CAS Number 125110-14-7
Formula C16 H15 N5 O7 S2 . 3 H2 O
Molecular Weight 507.073 g/mol
Method of Analysis USP

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود