ثبت شکایات
پرتال مشتریان البرز بالک
تماس با ما

Lidocaine Base
CAS Number 137-58-6
Formula C14H22N2O
Molecular Weight 234.34 g/mol
Method of Analysis USP

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود