البرز بالک
ثبت شکایات
پرتال مشتریان البرز بالک
تماس با ما

Rosuvastatin calcium

CAS Number 147098-20-2
Formula C44H54CaF2N6O12S2
Molecular Weight 1001.14 g/mol
Method of Analysis BP

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود