البرز بالک
ثبت شکایات
پرتال مشتریان البرز بالک
تماس با ما

Citalopram HBr

CAS Number 59729-32-7
Formula C20H21FN2O · HBr
Molecular Weight 405.3 g/mol
Method of Analysis USP

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود