البرز بالک
ثبت شکایات
پرتال مشتریان البرز بالک
تماس با ما

Metformin Hydrochloride

CAS Number 1115-70-4
Formula C4H12ClN5
Molecular Weight 165.62 g/mol
Method of Analysis USP&BP

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود