ثبت شکایات
پرتال مشتریان البرز بالک
تماس با ما
افشا اطلاعات با اهمیت-انعقاد قرارداد

افشا اطلاعات با اهمیت-انعقاد قرارداد

قرارداد تامین و فروش مواد اولیه مورد نیاز شرکت سبحان دارو 
تاريخ انعقاد قرارداد: 1400/04/01 
طرف قرارداد: شرکت سبحان دارو(اشخاص وابسته) 
مبلغ قرارداد: 465,315 میلیون ریال 
نحوه تسویه: به تناسب ارسال کالا 
شرح جزئيات قرارداد آثار سود و زیانی ناشی از قرارداد نامشخص می باشد و متعاقباً با مشخص شدن سود و زیان قرارداد، موارد مربوطه افشا خواهد گردید. 
تاريخ مؤثر اجراي قرارداد: 1400/04/01


ارسال نظر

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود