ثبت شکایات
پرتال مشتریان البرز بالک
تماس با ما

اطلاعیه ها

;
نتایج حاصل از فروش حق تقدم استفاده نشده
;
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده
۱۲ ماهه منتهی به 1401/09/30
;
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۱۲ ماهه منتهی به 1401/09/30
;
اعلامیه پذیره نویسی (حق تقدم استفاده نشده)
;
آگهی دعوت به مجمع فوق العاده 1401/09/30
;
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی 1401/08/30
;
افشای اطلاعات قرار داد 1401/08/21
;
افشای اطلاعات قرار داد 1401/08/17
;
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهی منتهی به 1401/07/30
اصلاحیه
گزارش مالی میاندوره ایی دوره ۹ ماهه منتهی به 1404/06/31
حسابرسی نشده
;
گزارش فعالیت ماهانه دوره منتهی به 1401/06/31
افشای الف - قرارداد فروش محصولات به شرکت البرز دارو
تکمیل گواهی حق تقدم
;
صورت مالی ماهانه
;
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1401-03-31 (حسابرسی شده)
;
گزارش حسابرسی
آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه
مجوز افزایش سرمایه
تاکید ثبت نام در سامانه سجام
افشای اطلاعات با اهمیت (اقدامات تولید نیمه صنعتی 7 ماده موثره گروه ب) منتهی به سال مالی 1401/09/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/02/۳۱
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/02/۳۱ (2)
افشای اطلاعات با اهمیت منتهی به سال مالی 1401/09/30
اصلاحيه زمانبندي پرداخت سود سهام
صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/09/30
صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/09/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
عدم به حد نساب رسیدن مجمع
اطلاعیه اصلاحی پرداخت سود سهام
دعوت به مجمع
(نوبت دوم)
تصمیم هیت مدیره به انجام افزایش سرمایه تفویض شده

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود