البرز بالک
ثبت شکایات
پرتال مشتریان البرز بالک
تماس با ما
تضمین کیفیت

تضمین کیفیت

 

رسیدن به اهداف کیفی در شرکت داروسازی نیاز به سیستم مدیریت کیفیت دارد. سیستمی که طراحی آن جامع بوده و اجرای آن بطور صحیح و مطابق با الزامات روز مجامع قانونگذار در این امر انجام شود.این سیستم مطابق با الزاماتICH Q7,8,9&10 ،PIC/s شامل بر تضمین کیفیت ، اصول GMP، کنترل کیفیت و مدیریت ریسک است. تضمین کیفیت یک مفهوم گسترده wide-ranging concept  است.  تضمین کیفیت تمامی تدابیر و راه کارهای را که به تنهائی یا مشترکاً می توانند بر روی کیفیت محصول اثر گذارند را می پوشاند. تضمین کیفیت توتالیته و تمامی تدابیر و راه کارهای بکار گرفته شده است تا اطمینان از کیفیت محصول بطور مداوم و یکنواخت مطابق با مشخصات از پیش تعیین شده و مورد نظر بدست آید. مدیریت کیفیت امری اتفاقی نبوده و مسئولیت تمامی افراد دخیل در ساخت محصول داروئی است.مدیریت کیفیت باید کاملا مستند گردیده و کارائی آن پایش شود. به همین منظور شرکت داروسازی البرز بالک سیستمی کارامد برای تدوین و پایش فرایندها با مشارکت فعال تمامی مدیران  و پرسنل درگیر در فرایندها با رهبریت مدیریت ارشد سازمان بنا نهاده است. این سیستم شامل ساختار سازمانی، روش ها، فرآیندها ، منابع و همچنین فعالیت هائی برای اطمینان و اعتماد که همه محصولات مطابق با مشخصات مورد نظر خود که بر پایه الزامات بین المللی تعیین گردیده است تهیه ، ساخته ، بسته بندی و در اختیار مصرف کننده نهائی قرار خواهند گرفت ، می باشد.تضمین کیفیت علاوه بر این، برای محافظت از کسب و کار و حفظ کیفیت محصولات، یک فرآیند سیستماتیک برای شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک بالقوه و موجود را پایه ریزی نموده و در راستای براوردن نیازها و الزامات دائما به آن توسعه داده است.

این واحد تضمین می نماید که فرایندهای تولید در طول چرخه حیات به درستی مدیریت می شوند و شرایط بهینه ساخت، لحاظ میگردد. کالیبراسیون، معتبرسازی، بازرسی های فنی و حفظ سیستم های کیفی جزء وظایف اصلی این واحد به شمار می رود.

1-  کالیبراسیون : بخش عمده کالیبراسیون تجهیزات مرتبط با کمیت های فشار، دما، رطوبت، حجم، جرم و ابعاد مقرر گردیده است در آزمایشگاه کالیبراسیون شرکت و بر اساس دستورالعمل های مدون و مطابق الزامات ملی و بین المللی انجام شود .

2-  اعتبار سنجی و کیفیت سنجی: احراز صلاحیت دستگاهها و فرایندها بعنوان جزئی از پیاده سازی GXP به عهده این واحد می باشد .

3-  بازرسی های فنی : بر اساس دستورالعمل های نهادهای قانونگذار بین المللی و چک لیست های مورد تایید سازمان غذا و دارو، بازرسی از تمامی واحدهای شرکت به صورت تیمی ودر بازه های زمانی مشخص انجام می گیرد و اقدامات اصلاحی، پیشگیرانه لازم و پایش اثربخشی اقدامات انجام می شود. علاوه بر این جهت پیاده سازی سیستم مدیریت کیفی امور QRM و  APQR  اجرایی گردیده است.

4- نگهداری سیستم های کیفی : این شرکت با تولید محصولات با کیفیت در صدد دریافت و تمدید گواهینامه های معتبر داخلی و بین المللی می باشد.

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود